Osobní údaje a jejich ochrana

9.1. Strany se dohodly, že kupující je povinen sdělit prodávajícímu své jméno a příjmení, trvalé bydliště včetně PSČ, telefonní číslo a e-mailovou adresu v objednávce za účelem řádného vybavení a doručení objednávky.

9.2. Strany se dohodly, že kupující je povinen oznámit prodávajícímu jeho obchodní firmu, adresu sídla, včetně PSČ, DIČ (je-li přiděleno), telefonní číslo a e-mailovou adresu v objednávce za účelem řádného vybavení a dodání objednávky.

9.3. Kupující, který se zaregistroval v internetovém obchodě, může kdykoli zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje a zrušit svou registraci po přihlášení na webové stránky elektronického obchodu v rámci * mého nákupního centra*.

9.4. Prodávající tímto informuje kupujícího, že ve smyslu čl. 1. b Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. jako správce informačního systému bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako subjektu údajů, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude provedeno prodávajícím v rámci předsmluvních vztahů s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění kupní smlouvy, ve které kupující jedná jako jedna ze stran.

9.5. V souladu s čl. Není to jen v případě, že neexistuje 1 000 od 1 se f) předpisy, může prodávající po dodání objednaného zboží, nebo služby kupujícímu na základě oprávněného zájmu zpracovávat osobní údaje kupujícího i pro účely přímého marketingu a zasílat kupujícímu na e-mailovou adresu informace o nových produktech, slevách a propagačních akcích na nabízené zboží, nebo Služby.

9.6. Prodávající se zavazuje nakládat s osobními údaji kupujícího a nakládat s nimi v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky.

9.7. Prodávající to prohlašuje v souladu s čl. Není nutné stanovit možnost, aby členské státy měly k dispozici nezbytné informace a a b a c. b) Předpisy, osobní údaje kupujícího budou získány výhradně pro účely stanovené v těchto Obchodních podmínkách.

9.8. Prodávající prohlašuje, že pro jiné účely, než které jsou uvedeny v těchto podmínkách, bude vždy shromažďovat osobní údaje kupujícího odděleně na přiměřeném právním základě, přičemž zajistí, aby tyto osobní údaje byly zpracovávány a používány výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny, a nespojuje je s osobními údaji získanými pro jiný účel nebo pro účely plnění kupní smlouvy.

9.9. Kupující bude požádán, aby před odesláním objednávky zaškrtl políčko, aby potvrdil, že ho prodávající informoval dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem:

a) své identifikační údaje uvedené v čl. 1. tyto obchodní a reklamní výrazy prokazující totožnost prodávajícího,
b) kontaktní údaje prodávajícího nebo odpovědná osoba prodávajícího,
c) účel zpracování osobních údajů, kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a právní základ pro zpracování osobních údajů;
d) že osobní údaje požadované pro účely uzavření smlouvy o suour a řádného vybavení a dodání objednávky jsou kupujícím povinny poskytnout;
e) je-li zpracování založeno na čl. 1. f) že oprávněným zájmem prodávajícího je přímý marketing,
f identifikační údaje třetí strany, což je společnost, která dodává objednané zboží kupujícímu, nebo identifikační údaje jiných příjemců nebo kategorií příjemců osobních údajů, pokud existují,
g) doba uchovávání osobních údajů nebo kritéria pro jeho určení

9.10. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který není v rozporu nebo obcházet nařízení nebo jiné obecně závazné právní předpisy.

9.11. V souladu s nařízením poskytne prodávající kupujícímu následující informace, jehož údaje zpracovává:

a) totožnost a kontaktní údaje prodávajícího a případně zástupce prodávajícího;
b případné kontaktní údaje odpovědné osoby;
c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, jakož i právní
d) je-li zpracování založeno na čl. Není to jen v případě, že neexistuje 1 000 od 1 se f) oprávněné zájmy prodávajícího nebo třetí osoby;
e) okruh příjemců nebo kategorií příjemců osobních údajů,
f) případně informace, které má prodávající v úmyslu předat osobní údaje třetí zemi nebo mezinárodní organizaci;
g) doba uchovávání osobních údajů nebo kritéria pro jeho stanovení,
h) informace o existenci práva požádat o přístup k osobním údajům prodávajícího a o právu na opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování nebo práva vznést námitku proti zpracování, jakož i o právu na přenositelnost údajů;
i právo podat stížnost u dozorového úřadu;
j) informace o tom, zda je poskytnutí osobních údajů právním nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy, zda je kupující povinen poskytnout osobní údaje, jakož i možné důsledky neposkyttení těchto údajů;
k) existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování;

Kupující má právo získat od prodávajícího kopii zpracovávaných osobních údajů a má právo získat všechny výše uvedené informace. Za jakékoli další kopie požadované kupujícím může prodávající účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům na pokec.

9.12. Pokud kupující uplatní své právo podle bodu 9.11 písemně nebo elektronicky a obsah jeho žádosti prokáže, že je uplatněno jeho právo podle bodu 9.11, považuje se žádost za podanou podle tohoto nařízení.

9.13. Kupující má právo s prodávajícím vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které očekává nebo budou zpracovány pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisejí s takovým přímým marketingem. Pokud kupující s takovým zpracováním souhlasí, prodávající ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu ode dne obdržení takové námitky vůči prodávajícímu a osobní údaje dotčeného kupujícího již nemusí být a budou pro tyto účely zpracovávány.

9.14. Kupující může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky pro podezření z podezření, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně. Nemá-li kupující plnou způsobilost k právním předpisům, může jeho práva uplatnit zákonný zástupce.

9.15. Prodávající přijme vhodná opatření, aby kupujícímu poskytl veškeré informace uvedené v bodě 9.11 ve stručné, transparentní, srozumitelné a snadno přístupné formě, jasně a snadno formulované. Prodávající poskytne informace elektronicky nebo v souladu s nařízením jinými prostředky, na kterých se kupující dohodne.

9.16. Informace o opatřeních přijatých na žádost kupujícího poskytne prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

9.17. Prodávající informuje tohoto kupujícího, že v důsledku plnění uzavřené smlouvy zpracování osobních údajů kupujícího předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám nebo. příjemců:

V Košicích dne 12.7.2018