Obchodní podmínky společnosti ekomoss s.r.o.

 

1. Obecná ustanovení

Tyto podmínky upravují práva a povinnosti stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, společností Ekomoss s.r.o.
Lužná 3953/4, 851 01, Bratislava – Petržalka, Slovensko +421915521035, IČO: 51751143, DIČ: 2120773765

, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl: Sro, Vložte č. 35147/V (“prodávající”) a) kupující, jehož předmětem je nákup a prodej zboží na internetových stránkách prodávajícího elektronického obchodu.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Ekomoss s.r.o., Lužná 3953/4, 851 01, Bratislava – Petržalka, Slovensko
ISAS: 51751143
Cink: 2120773765
DIČ: SK2120773765
zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl: Sro, Vložka č. 35147/V
Telefonní číslo: +421915521035
E-mail: info@eko.prosimsi.top

1.1. Tyto obchodní podmínky, platné ke dni uzavření kupní smlouvy, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které se dohodnou na podmínkách odchylně od těchto podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před těmito podmínkami. Takto sjednané podmínky nesmí být v rozporu s jinou legislativou (zkrácení lhůty pro vrácení zboží, záruční doby apod.)

1.2. Pro účely těchto obchodních a reklamačních podmínek se doplňkovou smlouvou rozumí smlouva, na jejímž základě kupující nabývá zboží nebo je jí poskytována služba vztahující se k předmětu kupní smlouvy, pokud je zboží dodáno nebo služba poskytnutá prodávajícím nebo třetí osobou na základě jejich dohody.

1.3. Zobrazená kupní cena za zboží na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu provozované prodávajícím zahrnuje také daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platnými právními předpisy Slovenské republiky a nezahrnuje cenu za přepravu zboží nebo jiné volitelné služby. Všechny akcie jsou platné až do vyprodání zásob, pokud není pro konkrétní zboží stanoveno jinak.

1.4. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli upravit cenu zboží uvedeného na jakékoli webové stránce elektronického obchodu provozované prodávajícím. Změna ceny zboží se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na skutečnost, že zboží ještě nebylo dodáno.

1.5. V případě, že prodávající nesplní své povinnosti podle platných právních předpisů Slovenské republiky nebo Evropských společenství nebo v těchto obchodních a reklamovaných podmínkách, může kupující uplatnit své právo vůči prodávajícímu prostřednictvím příslušného soudu.

2. Způsob uzavření kupní smlouvy

2.1. Návrh na uzavření kupní smlouvy zašle kupující prodávajícímu ve formě vyplněného a zaslaného formuláře na internetových stránkách prodávajícího, na který zaslal návrh na uzavření kupní smlouvy, jehož předmětem je převod vlastnického práva na zboží určené kupujícím za kupní cenu a za podmínek uvedených v této objednávce (dále jen “objednávka”).

2.2. Po odeslání objednávky obdrží kupující na svou e-mailovou adresu automaticky obdržené oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího (dále jen “potvrzení o doručení objednávky”). Veškeré další informace týkající se jeho objednávky mohou být v případě potřeby zaslány na e-mailovou adresu kupujícího.

2.3. Potvrzení o dodání obsahuje informaci, že objednávka byla prodávajícím obdržena, ale nejedná se o přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2.4. Prodávající poté zašle na e-mailovou adresu kupujícího, zda byla objednávka kupujícího přijata (dále jen “přijetí objednávky”). Přijetí objednávky obsahuje informace o názvu a specifikaci prodeje, která je předmětem kupní smlouvy, cena zboží a/nebo jiných služeb, předpokládaná dodací lhůta zboží, jméno a údaje o místě, kde má být zboží dodáno, a možné ceny, podmínek, způsobu a datu přepravy zboží na sjednané místo dodání zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (jméno obchodníka, sídlo, registrační číslo, registrační číslo atd.), atd., další nezbytné údaje.

2.5. Kupní smlouva je uzavřena se souhlasem kupujícího s přijetím objednávky, doručená prodávajícím v elektronické podobě na e-mailu kupujícího.

2.6. Před odesláním objednávky kupujícího prodávající prodávajícího jasně, jednoznačně, srozumitelně a nezaměnitelně informoval prodávající před odesláním objednávky kupujícího předsmluvní informace týkající se reklamace, platby, obchodní, dopravní a dalších podmínek:

 • a) zprávu o hlavních vlastnostech zboží nebo povaze služby, pokud jsou použité komunikační prostředky a použité zboží nebo služba informovány na příslušné stránce katalogu elektronického obchodu prodávajícího;
 • b) informovat obchodní firmu a sídlo prodávajícího na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 z těchto podmínek, které se nacházejí na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího;
 • c telefonní číslo prodávajícího a další informace týkající se kontaktu kupujícího s prodávajícím, zejména adresu jeho e-mailu a faxové číslo, pokud je informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 z těchto podmínek, které se nacházejí na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího;
 • d) adresu prodávajícího, na které může kupující podat stížnost na zboží nebo služby, podat stížnost nebo jinou reklamaci v čl. 1 z těchto podmínek, které se nacházejí na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího;
 • (e) celkovou cenu zboží nebo služeb, včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní, nebo pokud vzhledem k povaze zboží nebo služeb nelze cenu rozumně určit předem, způsob výpočtu, jakož i náklady na dopravu, dodávku, poštovné a další náklady a poplatky, nebo pokud tyto náklady a poplatky nelze určit předem, o skutečnosti, že kupující bude povinen je zaplatit, informoval o příslušném katalogu elektronického obchodního katalogu prodávajícího. ,
 • f) o platebních podmínkách, dodacích podmínkách, lhůtě, ve které se prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, informace o postupech pro uplatňování a vyřizování stížností, stížností a stížností kupujícího v příslušných článcích těchto podmínek, které se nacházejí na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího;
 • g) informuje kupujícího o právu odstoupit od smlouvy společnosti Sorrand, o podmínkách, lhůtě a postupu pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy v čl. 10 těchto obchodních podmínek, které se nacházejí na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 • h) informuje komisi o formuláři pro odstoupení od smlouvy v čl. 10 a v příloze těchto obchodních podmínek, které se nacházejí na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího; prodávající rovněž poskytl formu odstoupení od kupní smlouvy v příloze k těmto obchodním podmínkám, které se nacházejí na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího
 • (i) informace o tom, že v případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy ponese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu podle § 10 odst. 13. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo služeb na základě smlouvy o volném prostoru nebo smlouvy prodávajícího uzavřenou mimo obchodní prostory a o změně některých zákonů (dále jen “zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku”), a pokud rovněž odstoupí od kupní smlouvy, náklady na vrácení zboží, které ze své povahy nelze vrátit poštou, jak je uvedeno v čl. 10 těchto obchodních podmínek, které se nacházejí na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 • j) povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění podle § 10 odst. 5 Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, pokud kupující odstoupí od smlouvy o poskytování služeb poté, co dal prodávajícímu výslovný souhlas podle § 4 odst. 6 Zákon o finanční ochraně spotřebitele, v § 11 od 1 zákona o ochraně prodeje na dálku, informoval v čl. 10 těchto obchodních podmínek, které se nacházejí na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 • k) informuje kupujícího o okolnostech, za kterých ztrácí právo na odstoupení od smlouvy v čl. 10 těchto obchodních podmínek, které se nacházejí na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 • (l) informace o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služeb podle Ust. Články 622 a 623 občanského zákoníku jsou informovány v čl. 8 z těchto podmínek, které se nacházejí na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 • m) existenci a podrobnosti záruky poskytnuté výrobcem nebo prodejcem v souladu s přísnějšími zásadami stanovenými v zákoně. § 502 občanského zákoníku, je-li poskytnuta výrobcem nebo prodávajícím, jakož i informace o existenci a podmínkách pomoci a služeb poskytovaných kupujícímu po prodeji zboží nebo poskytnutí služby, pokud je tato pomoc poskytnuta, sdělena na příslušné stránce katalogu elektronického obchodu prodávajícího a čl. 9 z těchto podmínek, které se nacházejí na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 • n) existence příslušných kodexů chování, které se prodávající zavázal dodržovat, a způsobu, jakým se s nimi kupující může seznámit nebo získat jejich znění na příslušné stránce katalogu elektronického obchodu prodávajícího,
 • (e) dobu trvání smlouvy v případě smlouvy na dobu určitou; v případě smlouvy uzavřené na dobu neurčitou nebo v případě smlouvy, která automaticky prodlužuje její platnost, informuje rovněž informace o podmínkách ukončení smlouvy na příslušném katalogovém webu elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamních podmínkách, které se nacházejí na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 • p) minimální dobu trvání závazků kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, pokud kupní smlouva znamená pro kupujícího takovou povinnost na příslušném katalogovém místě elektronického obchodu prodávajícího a v těchto podmínkách, které se nacházejí na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího;
 • (q) o povinnost kupujícího zaplatit zálohu nebo poskytnout jinou finanční záruku na žádost prodávajícího a podmínek platných pro její poskytnutí, pokud kupní smlouva znamená takovou povinnost kupujícího informovat prodávajícího na příslušném katalogovém webu elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamních podmínkách, které se nacházejí na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího;
 • r) funkčnost, včetně platných technických záruk pro zabezpečení elektronického obsahu, případně na příslušném katalogovém webu elektronického obchodu prodávajícího a v těchto podmínkách, které se nacházejí na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího;
 • (s) kompatibilitu elektronického obsahu s hardwarem a softwarem, o nichž lze prodávajícího vědět nebo o němž lze důvodně očekávat, že se o něm případně dozví na příslušné stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto podmínkách, které se nacházejí na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího;
 • t) možnost a podmínky pro mimosoudní řešení sporu prostřednictvím systému alternativního řešení sporů, pokud se prodávající zavázal k použití systému, informoval na příslušném katalogovém webu elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamovaných podmínkách, které se nacházejí na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího;
 • u) úkony nezbytné pro uzavření kupní smlouvy popisem těchto nezbytných úkonů v těchto podmínkách, které se nacházejí na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího;
 • v) že kupní smlouva bude u prodávajícího uložena v elektronické podobě a bude kupujícímu k dispozici poté, co jej kupující písemně informuje na příslušné stránce katalogu elektronického obchodu prodávajícího a v těchto podmínkách, které se nacházejí na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího;
 • w) že jazykem nabízeným k uzavření smlouvy je slovenský jazyk, je informován na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto podmínkách, které se nacházejí na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího.

2.7. Pokud prodávající nesplnil informační povinnost týkající se úhrady dodatečných poplatků nebo jiných nákladů podle bodu 2.6. písmeno a) se nahrazuje e) tyto obchodní a reklamační podmínky nebo náklady na vrácení zboží podle bodu 2.6. písmeno a) se nahrazuje (i) tyto podmínky, kupující není povinen uhradit tyto dodatečné náklady nebo poplatky.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinen:

 • a dodat na základě objednávky potvrzené přijetím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, jakosti a časové lhůtě a balení, které je k přepravě vybaveno způsobem nezbytným pro jeho zachování a ochranu;
 • b) zajistí, aby dodané zboží bylo v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky,
 • c) neprodleně po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však společně s dodáním zboží, poskytne kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvalém nosiči, například e-mailem. Osvědčení musí obsahovat všechny údaje uvedené v bodě 2.6. včetně formuláře odstoupení od kupní smlouvy.
 • d) předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady nezbytné pro převzetí a použití zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy Slovenské republiky (pokyny ve slovenském jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.3. Není-li prodávající v důsledku prodeje dodávek nebo nedostupnosti zboží schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě sjednané v kupní smlouvě nebo stanovené těmito podmínkami nebo za dohodnutou kupní cenu, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu náhradní službu nebo možnost kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (zrušit objednávku). Odstoupit od kupní smlouvy nebo zrušit objednávku může být vydáno kupujícím obdržením e-mailu. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část, prodávající vrátí kupní cenu nebo její část již zaplacenou do 14 dnů ode dne obdržení e-mailu o odstoupení od smlouvy nebo kupní smlouvy. kupujícímu na účtu, který určil, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě, že kupující nepřijme náhradní službu nabízenou prodávajícím v přiměřené lhůtě nebo odstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a pokud kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část, je prodávající povinen vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část do 14 dnů ode dne obdržení kupní smlouvy kupujícímu.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Prodávající informoval kupující, že část objednávky je povinností zaplatit cenu.

4.2. Kupující je povinen:

 • a) převzetí objednaného a dodaného zboží
 • b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté platební lhůtě, včetně nákladů na dodání zboží
 • c) potvrdí na dodacím listu přijetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím zmocněné osoby.

4.3. Kupující má právo dodat zboží v množství, kvalitě, čase a místě dohodnutém zhotoviteli.

5. Dodací a platební podmínky

5.1. Obvyklá dostupnost zboží s datem jeho odeslání je do 30 dnů. Vzhledem k tomu, že celý náš nabízený sortiment je obtížný a náročný na dodací lhůtu, vždy kontrolujeme produkty, které si objednáte u výrobce nebo. s obvyklou dodací lhůtou našeho dodavatele. Informace o aktuální obvyklé době doručení vám zašleme při přijetí objednávky, kterou vám zašleme ve vašem e-mailu.
Přijetí objednávky musí být potvrzeno kupujícím odpovědi na e-mail, ve kterém byl souhlas objednávky zaslán kupujícímu, kupující musí odpovědět souhlasím s přijetím objednávky, nebo nesouhlasím s přijetím objednávky. Pokud kupující souhlasí s přijetím objednávky, kupní smlouva bude uzavřena, pokud kupující vyjádří nesouhlas s přijetím objednávky, smlouva nebude uzavřena.

5.2. Není-li prodávající a kupující v kupní smlouvě dohodnuto jinak, je prodávající povinen věc kupujícímu neprodleně dodat, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Nesplní-li prodávající svou povinnost doručit věc ve lhůtě od první věty, vyzve jej kupující, aby věc doručil v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu poskytl. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.3. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží ještě před uplynutím dodací lhůty sjednané v kupní smlouvě.

5.4. Barevné zobrazení položek na monitoru nemusí přesně odpovídat skutečným barvám toho, jak je kupující bude ve skutečnosti vnímat. Zobrazení barevných tónů závisí mimo jiné na kvalitě monitoru displeje nebo jiného použitého zobrazovacího zařízení.

5.5. Kupující je povinen převzít zboží v místě, kde je prodávající nebo jeho zástupce oprávněn dodat zboží, a kupujícímu dohodnutému v kupní smlouvě nebo jinak v době před dodáním zboží (dále jen “Místo”). Kupující je povinen převzít zboží v rozsahu, v jakém je prodávajícím nebo jeho zástupcem, oprávněn dodat zboží a kupujícímu dohodnutým v kupní smlouvě nebo jinak v době před dodáním zboží (dále jen “Časové rozmezí”).

5.6. V případě, že prodávající přepraví zboží kupujícímu na místo a v časovém rozmezí, je kupující povinen zboží osobně převzít nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou povolí v případě jeho nepřítomnosti převzít zboží a podepsat protokol o zaplacení kupní ceny a dodání a dodání zboží. Třetí strana oprávněná převzít zboží je povinna předložit prodávajícímu kopii přijetí objednávky. Zboží se považuje za dodané a převzaté v době dodání zboží kupujícímu. Dodáním zboží kupujícímu se rozumí dodání zboží na místo, jeho přijetí kupujícím nebo třetí osobou oprávněnou kupujícím a podpis protokolu o zaplacení kupní ceny a dodání a dodání zboží kupujícím nebo třetí osobou oprávněnou kupujícím.

5.7. V případě, že se dodávka zboží opakuje z důvodu nepřítomnosti kupujícího na Místě a v časovém měřítku, nebo pokud kupující bez předchozího písemného odstoupení od kupní smlouvy nepřevezme zboží do 7 dnů po marném uplynutí časového rozmezí, je prodávající oprávněn požadovat náhradu skutečných nákladů na pokus o neúspěšné dodání zboží na místo.

5.8. Kupující je oprávněn zásilku zkontrolovat, tedy zboží i jeho obaly ihned po dodání za přítomnosti zástupce prodávajícího. V případě zjištění vady zboží, nebo není-li zásilka úplná (nižší počet kusů zboží nebo chybějící objednané zboží), je prodávajícího zástupce povinen umožnit kupujícímu sepsat záznam o rozsahu a povaze vady, jehož správnost potvrzuje zástupce prodávajícího. Na základě takto vytvořeného záznamu prodávajícího může kupující následně odmítnout převzetí dodaného zboží marně nebo potvrdit dodávku zboží marně a následně ve smyslu čl. 8tyměžské podmínky uplatnění reklamace vad zboží prodávajícímu nebo určené osobě. V případě, že kupující odmítne převzít dodané zboží marně, nese veškeré účelné náklady na vrácení zboží prodávajícímu prodávající.

5.9. Kupující má nárok v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 5.2. tyto obchodní podmínky od kupní smlouvy odstoupí a prodávající je povinen vrátit kupujícímu část kupní ceny již zaplacené do 14 dnů od obdržení kupní smlouvy bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího určený kupujícím.

6. Kupní cena

6.1. Kupní cena za zboží sjednané v kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím je uvedena v přijetí objednávky (dále jen “kupní cena”). Je-li kupní cena uvedená v potvrzení o doručení objednávky vyšší než cena za totožné zboží uvedená v nabídce elektronického obchodu v době odeslání objednávky kupujícím, doručí prodávající kupujícímu elektronickou zprávu informující kupujícího o nové kupní ceně jiné částky, která je považována za návrh prodávajícího na uzavření nové kupní smlouvy, kterou musí kupující výslovně potvrdit e-mailem nebo písemně, aby uzavřel kupní smlouvu.

6.2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu, včetně nákladů na dodání zboží v hotovosti, resp. kreditní kartou při osobním převzetí zboží, dodáním v místě dodání zboží nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedený v přijetí objednávky nebo na internetových stránkách prodávajícího v době před převzetím zboží. Kupující může také využít možnosti spotřebitelského splátkového úvěru.

6.3. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, považuje se za den platby den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.5. V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu plnou kupní cenu až do okamžiku dodání zboží na Místo a strany se nedohodly na zaplacení kupní ceny za zboží ve splátkách, je prodávající oprávněn odmítnout dodání zboží kupujícímu.

6.6. Náklady spojené s montáží a dodáním zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně a prodávající není povinen tyto služby kupujícímu poskytnout.

6.7. V případě, že kupující zvolí způsob platby “příplatku zálohy při převzetí zboží” v procesu objednávky, prodávající požaduje platbu zálohy ve výši nejméně 16,60 EUR. V případě objednávky atypického zboží, zakázkového zboží, nebo objednávky je větší než 500 EUR může být výše zálohy až do výše 50% z ceny objednávky. Prodávající informuje kupujícího o výši zálohy při přijetí objednávky zaslané prodávajícím na e-mailu kupujícího.

6.8. V našem obchodě nabízíme aktuální bonusy, které nejsou závislé na ničem, aktuální bonusy se mění sporadicky a aktuální bonus, který jste použili na vaši objednávku v nákupním systému, vždy platí, aktuální bonus je zaškrtnut ve druhém kroku nákupního procesu, uvidíte aktuální bonus v objednávce odečtený v posledním kroku nákupního procesu a pak jej budete mít odečteny v objednávce, aktuální bonusy nejsou omezeny žádným datem nebo termínem.

7. Nabývání vlastnictví a převod rizika poškození zboží

7.1. Převzetím zboží na sjednaných místě přechází vlastnictví zboží na kupujícího. Kupující, který nesplňuje definici spotřebitele uvedenou v ust. 2. a) Ze zákona nabývá vlastnictví zboží pouze tím, že plně platí celou kupní cenu za zboží.

7.2. Riziko poškození zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy kupující nebo třetí osoba pověřená kupujícím převezme zboží od prodávajícího nebo jeho zástupce, osoby odpovědné za dodání zboží, nebo pokud tak neudělí včas, v okamžiku, kdy prodávající dovolí kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.